Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Bāka” un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā nomas tiesību izsoli komercdarbībai

Publicēts 06.02.2020

1. Nomas objekts:

1.1. nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7854 001 0087, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0087 – 1,06 ha platībā un 2 (divām) būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7854 001 0087 001 un 7854 001 0087 003;

1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļa 260 ha platībā (dīķis nr.3 un nr.4), kas ietilpst nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” ar kadastra Nr.7854 001 0011 sastāvā;

1.3. būvēs esošās iekārtas, mēbeles, zemes vienības 78540010011 teritorijā esošais inventārs, saskaņā ar Aprīkojuma sarakstu, pēc adreses “Bāka”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novads, LV-4618.

2. Lietošanas mērķis – komercdarbība: izsoles objekts tiek iznomātas ar lietošanas mērķi attīstīt esošo ūdens tūrisma attīstības centru “Bāka” kā reģionālās un starptautiskas nozīmes dabas tūrisma attīstības centru, ar plānoto darbību tūrismā, dabas aizsardzībā (t.sk. putnu vērošana), rekreācijā, sporta aktivitātēs ( t.sk. makšķerēšanā), kā arī zivsaimniecībā.

3. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 280,00 par objektu mēnesī (bez PVN).

4. Nomnieks maksā zemes zem ēkām nomas maksu atbilstoši platībai 1,5 % no aktuālās kadastra vērtības.

5. Nomnieks kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 1657,70 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit septiņi, euro 70 centi) apmērā, kas tiek samaksāta mēneša laikā no nomas līguma noslēgšanas brīža.

6. Izsoles objekts:

6.1. nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7854 001 0087, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0087 – 1,06 ha platībā un 2 (divām) būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7854 001 0087 001 un 7854 001 0087 003;

6.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļa 260 ha platībā (dīķis nr.3 un nr.4), kas ietilpst nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” ar kadastra Nr.7854 001 0011 sastāvā;

6.3. Būvēs esošās iekārtas, mēbeles, zemes vienības 78540010011 teritorijā esošais inventārs, saskaņā ar Aprīkojuma sarakstu.

7. Nomas termiņš (gadi) – 12 (divpadsmit) gadi.

8. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 17. februārim, plkst.11.30, Rēzeknes novada pašvaldībā, adrese: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV–4601, 23.kabinetā.

9. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā).

10. Izsoles vieta un laiks – 2020. gada 18. februāris, plkst.10.30, Rēzeknes novada pašvaldībā, adrese: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV–4601, 17.kabinets.

11. Izsoles solis EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi).

12. Dalības maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi) apmērā, kas tiek iemaksāta pirms reģistrēšanās Izsolei. Dalības maksā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktās spēkā esošās likmes apmērā. Dalības maksa netiek atmaksāta un netiek ieskaitīta nosolītajā nomas maksā.

13. Nodrošinājuma nauda – EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā, kas tiek iemaksāta pirms reģistrēšanās Izsolei. Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta pretendentiem, kas neiegūst nomas tiesības 10 (desmit) dienu laikā. Izsoles uzvarētājam nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirmajā nomas maksas maksājumā.

14. Dalības maksa un nodrošinājuma nauda ir jāiemaksā Rēzeknes novada pašvaldības iestādei „Dricānu pagastu apvienība”, reģistrācijas Nr.40900027407 adrese: Rēzeknes iela 2. Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, AS SEB banka, konta Nr.LV 53UNLA0055000968757, Kods: UNLALV2X.

15. Izsoles objekta apskate un informācijas sniegšana par izsoles objektu ieinteresētajiem pretendentiem tiek organizēta 2020. gada 12. februārī plkst.10.00, “Bāka”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novadā, LV-4618.

16. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4618, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

17. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītāja Valentīna Puste, tālr.26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv.

Izsoles noteikumi.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0