Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma – ēkas daļas un ar to funkcionāli saistītās zemes vienības – Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli komercdarbībai

Publicēts 02.01.2020
  1. Nomas objekts –  Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7882 007 0309 sastāvā esošās būves ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 001 daļa 1284,40 m2 platībā (telpas Nr.1 – Nr.23 un Nr.44 – Nr.82) un ar to funkcionāli saistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļa 0,15 ha platībā, adrese: Skolas ielā 5, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novads, LV-4648, lietošanas mērķis –  komercdarbība.
  2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,105 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
  3. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7882 007 0309 sastāvā esošās būves ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 001 daļa 1284,40 m2 platībā (telpas Nr.1 – Nr.23 un Nr.44 – Nr.82) un ar to funkcionāli saistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļa 0,15 ha platībā, adrese: Skolas ielā 5, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novads, LV-4648.
  4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.
  5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 10. janvārim, plkst.9.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648.
  6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā).
  7. Izsoles vieta un datums – Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads,    LV–4648, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā (2.stāvs) 2020. gada 10. janvārī plkst.10.00.
  8. Izsoles solis EUR 0,01/m2 ( nulle euro, 1 cents par 1 m2).
  9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607081.
  10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv
  11.  Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tālr.64607080, e-pasts: info@rikava.lv.

   Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0