Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 60” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 02.12.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdes  lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 60” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.26, 24.§, 4.punkts), Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde” paziņo par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 60”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā  ar kadastra Nr. 7856 001 0465, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0465 platība 0,0375 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Griškānu pagasta pārvaldē pie lietvedes Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās  darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020. gada 15. janvārim. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26451063 vai 28786267 līdz 2020. gada 15. janvārim.

Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Griškānu pagasta pārvalde”, lietvedībā: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020.gada 15.janvārim plkst. 16.00.

Izsole notiks Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes  telpās  2020. gada 16. janvārī plkst. 1300. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1 800,00  (viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi).

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 27. janvārim ar pārskaitījumu.

Informācija pa tālruni 64640431, vai e-pastu: Zoja.Lipska@griskani.lv

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0