Publicēts 18.09.2015
Par kustamās mantas – automašīnu VOLVO S80 – atkārtotu pārdošanu mutiskā izsolē
Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde atkārtoti pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar augšupejošu soli kustamo matu – automašīnu VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986. Nosacītā cena ir EUR 918,00 (deviņi simti astoņpadsmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2015
Par kustamās mantas – automašīnu AUDI 100 – atkārtotu pārdošanu mutiskā izsolē
Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde atkārtoti pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar augšupejošu soli kustamo matu – automašīnu AUDI 100, valsts reģistrācijas Nr. DF4989. Nosacītā cena ir EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2015
Paziņojums par administratīvo telpu būvē ar kadastra apzīmējumu 78540050204001, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā, nomu:
1. Nomas objekts – administratīvās telpas telpu grupā Nr.001 platībā 55,3 un koplietošanas telpas telpu grupā Nr.901 platībā 7,07 m2 būvē ar kadastra apzīmējumu 78540050204001, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība” kadastra apzīmējums 7854 005 0204, pēc adreses: Meža iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, būves kadastra apzīmējums 7854 005 0204 001 , lietošanas mērķis – komercdarbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.09.2015
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Nautrēnu pagasta Desetnīku kapos
Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde dara zināmu, ka Nautrēnu pagasta pārvalde plāno veikt 36 koku (apkārtmērs 0,40 m – 1,20 m, augstums 18-25 m ) izciršanu, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes Nautrēnu pagastā Desetnīku kapsētā ar kadastra apzīmējumu 874 003 0143.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldē „Pagastmājā”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā pie lietvedes līdz 2015. gada 14. septembrim. (kontakttel: 64646741, 29468107; e-pasts nautreni.pag@e-apollo.lv)
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.08.2015
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde plāno veikt 4 (četru) koku izciršanu (2 kārkli un 2 egles), kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 Ozolmuižas ciema teritorijā, un 5 (piecu) koku nozāģēšanu (4 egles un 1 kļava) kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 001 0097 Laļu kapu teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.08.2015
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē
1. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986. Nosacītā cena ir EUR 918,00 (deviņi simti astoņpadsmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 91,80 (deviņdesmit viens euro 80 centi), kas jāieskaita Bērzgales pagasta pārvaldes kontā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.08.2015
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē
1. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu AUDI 100, valsts reģistrācijas Nr.DF4989. Nosacītā cena ir EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 8,00 (astoņi euro 00 centi), kas jāieskaita Bērzgales pagasta pārvaldes kontā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2015
PAZIŅOJUMS par kustamās mantas pārdošanu izsolē
Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – kravas furgonu MERCEDES BENZ 310, valsts reģistrācijas Nr. EP9224, 1. reģistrācijas gads – 1989., sēdvietu skaits 4, noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) - nav precīzi nosakāms, bet ne mazāk kā 500 000 km, krāsa – balta, motora tips – dīzeļdzinējs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2015
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Mākoņkalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde dara zināmu, ka Mākoņkalna pagasta pārvalde plāno veikt 5 koku (bērzi 5 gab. apkārtmērs 0,50 m – 1,20 m, augstums 18-25 m ) izciršanu, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes Mākoņkalna pagastā Dzintaru kapsētā ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0260.

 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2015
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Dricānu pagastā
Dricānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2015. gadā plāno nozāģēt 13 kokus – papeles, kas atrodas Dricānu ciemā tuvu pie daudzdzīvokļu mājas „Kļavas” uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0373.

Koki – papeles noēno dzīvokļus, ir veci, apsūnojuši, krītot var nodarīt lielu kaitējumu tuvu esošajai dzīvojamai mājai, elektrolīnijai, cilvēkiem vai garām braucošajām automašīnām.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2015. gada 11. augusta līdz 2015. gada 25. augustam saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā III nodaļu.
 Lasīt vairāk