Publicēts 28.04.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Sakstagala pagasta Sakstagala, Ciskādu ciemā un Sakstagala pagasta kapsētās
Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Vorkaļu kapos (kad.nr. 7886 004 0270) 4 (četru), Ciskādu kapos (kad.nr. 7886 006 0497) 6 (sešu), Kolna Slobodas kapos (kad.nr. 7886 006 0493) 2 (divu), Mazās Markovkas kapos (kad.nr. 7886 005 0212) 1 (viena), Lielās Markovkas kapos (kad.nr. 7886 002 0369) 5 (piecu) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties bīstamiem kokiem pie kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošajām zemes vienībām. Sakstagala pagasta Sakstagala ciema Centra ielā plāno veikt 3 (trīs), Ciskādu ciema Baznīcas ielā 7 (septiņu) bīstamo koku izciršanu, kas apdraud ceļa braucamo daļu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2016
Informācija par izsoli Mākoņkalna pagastā
Publicējamā informācija par viendzīvokļa dzīvojamo māju un divu zemes vienību, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Borauha”, viendzīvokļa dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 78720010033001, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78720010033, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78720010036 pēc adreses: „Borauha”, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, nomu:
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2016
Izsludināta sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Feimaņu pagasta kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno Feimaņu kapsētā veikt 9 (deviņu) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem pie kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 006 0155.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2016
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsole
1. Pašvaldības nekustamais īpašums „Krustu bērzi” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 002 0114.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Mākoņkalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienība „Mākoņkalna pagasta pārvalde „ dara zināmu, ka Mākoņkalna pagasta pārvalde plāno veikt 9 koku (bērzi 9 gab. celma diametrs 0,20 m – 0.60 m, augstums 18-25 m ) izciršanu, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Mākoņkalna pagasta pārvaldes „tiesiskā valdījumā esošās zemes Mākoņkalna pagasta Utānos, Dzintaru kapsētā ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0185.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Dricānu pagasta kapsētās
Dricānu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt 72 (septiņdesmit divu) koku izciršanu Dricānu pagasta kapsētās. Izciršanai paredzētie koki ir veci un daļēji nokaltuši, tie krītot var sabojāt apbedījumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2016
Par bīstamo koku izciršanu Rikavas pagasta kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Rikavas kapsētā 8 (astoņu) , Baļtinas kapsētā 3 (trīs) un Pļuskovas kapsētā 1 (viena) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem pie kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7882 007 0536, 7882 003 0174 un 7882 005 0198. Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldē (Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads) pie pārvaldes vadītāja no 2016. gada 10. marta līdz 2016. gada 17. martam, telefons 29388271 vai uz e-pastu info@rikava.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 08.03.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Dricānu pagastā
Dricānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2016. gadā plāno nozāģēt 7 kokus – 4 bērzus un 3 apses. Koki atrodas Dricānu ciemā tuvu pie daudzdzīvokļu mājas „Birztalas” uz pašvaldībās īpašumā esošas zemes ar vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0369 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0308.
 Lasīt vairāk
l_14076000 Publicēts 08.03.2016
Izsludināta sabiedriskā aptauja par koku izciršanu Ozolaines pagasta kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Ritiņu kapsētā veikt 4 (četru) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem pie Šeršņovu ģimenes kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1232. Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē (Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) pie komunālinženieres no 2016. gada 07. marta līdz 2016. gada 21. martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2015
Nekustamā īpašuma „Puksti”-2, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads IZSOLE
Pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa ar kadastra Nr. 6876 900 0015 atsavināšanas procedūra, pārdodot mutiskā izsolē. Izsole notiks „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasta pārvaldes telpās 2016. gada 14. janvārī plkst. 10.00.
 Lasīt vairāk