Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” Gaigalavas pagastā vienas telpas nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

Publicēts 16.03.2018

Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, vienas telpas nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai
1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, viena nedzīvojamā telpa 34 kv.m., ēkā ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0294 002 002, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība l(inventāra noliktava).
2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,08 (nulle euro, 08 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
3. Izsoles objekts – 1 (viena) telpa (telpu plānā nr.67) 2.stāvā ar kopējo platību 34m2.
4. Nomas termiņš (gadi) – 6 gadi.
5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018.gada 28.martam, plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes telpās, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
7. Izsoles vieta un datums – Gaigalavas pagasta pārvaldes telpas Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, 2018.gada 28.martā, plkst.10.30.
8. Izsoles solis 0,01 EUR/m2 ( nulle euro, 01 cents).
9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Gaigalavas pagasta pārvaldes telpas, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no 13.00 līdz plkst.16.30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644537
10. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldē, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .
11. Kontaktpersona – Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede Valentīna Puste, tālr.64644537, e-pasts: info@gaigalava.lv.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par izsoles rezultāttiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0