Publicēts 31.07.2015
VAS “Latvijas Pasts” piederošā nekustamā īpašuma „Zosnas sakaru nodaļa” izsole
Izsolē ar lejupejošu soli tiek pārdots VAS “Latvijas Pasts” piederošais nekustamais īpašums „Zosnas sakaru nodaļa”, Zosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kas sastāv no zemes gabala 500 kvadrātmetru platībā (kadastra Nr.7868 006 0210), ēkas un divām būvēm (kadastra Nr.7868 506 0001).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nekustamā īpašuma dokumentāciju, saņemt papildus informāciju, kā arī saskaņot laiku izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei dabā var darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29398567.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.07.2015
VAS “Latvijas Pasts” piederošā nekustamā īpašuma „Vecstrūžānu pasta nodaļa” izsole
Izsolē ar lejupejošu soli tiek pārdots VAS “Latvijas Pasts” piederošais nekustamais īpašums „Vecstrūžānu pasta nodaļa”, Vecstrūžānos, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, kas sastāv no zemes gabala 1600 kvadrātmetru platībā (kadastra Nr.7854 007 0249), ēkas un divām palīgceltnēm (kadastra Nr.7854 507 0001).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nekustamā īpašuma dokumentāciju, saņemt papildus informāciju, kā arī saskaņot laiku izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei dabā var darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29398567.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.07.2015
VAS “Latvijas Pasts” piederošā nekustamā īpašuma Dricānos izsole
Izsolē ar lejupejošu soli tiek pārdots VAS “Latvijas Pasts” piederošais nekustamais īpašums Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kas sastāv no zemes gabala 1772 kvadrātmetru platībā (kadastra Nr.7850 005 0298), ēkas un palīgceltnes (kadastra Nr.7850-505-0001).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nekustamā īpašuma dokumentāciju, saņemt papildus informāciju, kā arī saskaņot laiku izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei dabā var darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29398567.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.07.2015
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsole
1. Pašvaldības nekustamais īpašums „Krustu bērzi” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 002 0114.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2015
Paziņojums par koku izciršanu Feimaņu pagasta kapsētās
Rēzeknes novada Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka veicot sabiedrisko apspriešanu no 11.06.-21.06.2015., tika saņemti 2 priekšlikumi bīstamo koku (līdz 50 cm diametrā) nozāģēšanai Feimaņu kapsētā – 1 apse un 1 bērzs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2015
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē
1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - pasažieru autobusu SETRA S 211 HD, valsts reģistrācijas Nr. HB3197. Nosacītā cena ir EUR 1280,00 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis - EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 128,00 (viens simts divdesmit astoņi euro 00 centi) un reģistrācijas nauda – EUR 5,00 (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Dricānu pagasta pārvaldes kontā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.06.2015
Ilzeskalna pagasta pārvalde pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – autobusu PAZ 672
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.06.2015
Paziņojums par koku izciršanu Feimaņu pagasta kapsētās
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.06.2015
Paziņojums par koku izciršanu Mākoņkalna pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2015
Nekustamā īpašuma IZSOLE Rēzeknes novada Lendžos
VAS "Latvijas Pasts" rīko izsoli nekustamajam īpašumam - pasta nodaļai "Lendži", Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā. Nekustamais īpašums - pasta nodaļa "Lendži" sastāv no ēkas un divām palīgceltnēm (kadastra Nr. 78665030001).
 Lasīt vairāk