Publicēts 21.11.2014
Paziņojums par cirsmas izsoli Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr.36 nekustamā īpašumā “Kuderu mežs”, kadastra Nr.78540040077, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, meža kvartālā Nr.1, 1,9 ha kopplatībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2014
Nekustamā īpašuma „Paksīši” zemes vienības un darbnīcas ēkas, kas atrodas Meirānos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsole
1. Nomas objekts – nekustamais īpašums „Paksīši”, kadastra numurs 7844 002 0305, kurš sastāv no darbnīcu ēkas (turpmāk tekstā – Ēka), kopplatībā – 1323,60 m2 ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0305 001 un zemes vienības 0,4412 ha, kadastra apzīmējums 7844 002 0305, adrese: Meirāni, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612, lietošanas mērķis – sabiedrisko pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2014
PAZIŅOJUMS par kustamās mantas – demontētu dažāda izmēra ūdens torņa konstrukciju – pārdošanu izsolē
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē kustamo mantu – kustamas mantas kopumu – demontētas dažāda izmēra ūdens torņa konstrukcijas, nosacītā cena ir 420,00 EUR (četri simti divdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 42.00 EUR (četrdesmit divi euri oo centi)
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2014
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē
1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē kustamo mantu – kustamas mantas kopuma – demontētu dažāda izmēra centralizētās apkures konvektori, nosacītā cena ir1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda 5,00 EUR (pieci euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2014
Par nekustamo īpašumu izsoli Lendžos, Dricānos, Vecstrūžānos, Mākoņkalnā un Zosnā
VAS Latvijas Pasts informē, ka pieņemts lēmums par nekustamo īpašumu “Pasta nodaļa” Lendžos, Lendžu pagastā, Dricānos, Dricānu pagastā, Vecstrūžānu pasta nodaļa Vecstrūžānos, Gaigalavas pagastā, Rāznas iela11, Mākoņkalna pagasts un Zosnas sakaru nodaļa, Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novadā atsavināšanu.

Vairāk informācijas – pielikumos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.10.2014
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunības iela 17” Rikavā, Rikavas pagastā kadastra Nr.7882 007 0364 izsoles noteikumi
Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunības iela 17” ar kadastra Nr.7882 007 0364 atsavināšanas procedūra, pārdodot mutiskā izsolē. Izsoli organizē atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam”, kas reglamentē jautājumus, kuri nav noteikti šajos noteikumos un Rēzeknes novada domes 2014.gada 19.jūnija lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunības iela 17”, Rikavas pagasts ar kadastra Nr. 7882 007 0364 atsavināšanu”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2014
Paziņojums par cirsmas (1,8 ha) izsoli Gaigalavas pagastā
IZSOLE IR PĀRTRAUKTA

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr.37 nekustamā īpašumā “Kuderu mežš”, kadastra Nr.78540040077, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, meža kvartālā Nr.1, 1,8 ha kopplatībā, nosacītā cena EUR 5000.-, kopējais pārdodamais apjoms – 211,11 m3, cirtes paņēmiens – sanitārā kailcirte, valdošā suga – bērzs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2014
Paziņojums par cirsmas (1,9 ha) izsoli Gaigalavas pagastā
IZSOLE IR PĀRTRAUKTA

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr.36 nekustamā īpašumā “Kuderu mežš”, kadastra Nr.78540040077, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, meža kvartālā Nr.1, 1,9 ha kopplatībā, nosacītā cena EUR 1000.-, kopējais pārdodamais apjoms –385,84 m3, cirtes paņēmiens – galvenā kailcirte, valdošā suga – bērzs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2014
Sabiedriskā apspriešana par tūju izciršanu Ozolaines pagastā
Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka 2014.gadā plāno veikt tūju nozāģēšanu pie pirmskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš”. Lūdzam apskatīt sagatavoto tabulu ar ieplānotiem darbiem un iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Ozolaines pagasta pārvaldē (Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, tālr.nr. 646 40 171) vai uz e-pastu info@ozolaine.lv no 2014.gada 21.oktobra līdz 2014.gada 28.oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2014
Čornajas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – traktora piekabi MMZ-771
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – traktora piekabi MMZ-771, valsts reģistrācijas numurs P 1389 LK, nosacītā cena ir EUR 1539,47 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit deviņi euro 47 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk