Publicēts 20.10.2014
Čornajas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – traktoru FORD TW 30
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – traktoru FORD TW 30, valsts reģistrācijas numurs T 7258 LR, nosacītā cena ir EUR 12039,48 (divpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 48 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2014
Čornajas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – vieglo automašīnu NISSAN ALMERA
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM 5733, nosacītā cena ir EUR 374,47 (trīs simti septiņdesmit četri euro 47 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2014
Čornajas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ O 305
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ O 305, valsts reģistrācijas numurs FP 775, nosacītā cena ir EUR 6039,47 (seši tūkstoši trīsdesmit deviņi EUR 47 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2014
Paziņojums par koku ciršanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde paziņo, ka Ozolmuižas pagastā saņemts privātpersonas iesniegums „Par koku ciršanu ārpus meža” – par divu apšu (vienas apses apkārtmērs – 2,80 m, otrās apses apkārtmērs – 2,90 m) un vienas egles (apkārtmērs – 2,10 m) nozāģēšanu īpašumā „Jāņmuiža” ar kadastra numuru 7878 002 0027, kas atrodas Ozolmuižas ciema teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2014
Rēzeknes novada pašvaldība iznomā administrācijas ēkas pagrabstāvu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā - 124 m2 ar kadastra numuru 2100 008 0616 001, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,65 EUR/m2 (nulle euro, 65 centi).

3. Izsoles objekts sastāv esošām iekārtām, telpām ar kopējo platību 124 m2 un koplietošanas telpām.

4. Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2014
PAZIŅOJUMS par koka nociršanu Griškānu pagastā
Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2014.gadā plāno nozāģēt vienu vecu koku ar satrūdējušu stumbru, kurš krītot var nodarīt lielu kaitējumu tuvu esošajām ēkām, cilvēkiem vai garām braucošajām automašīnām, sakarā ar to, ka koks (liepa ar diametru 78cm atrodas Dreizu ciemā, ceļa malā, uz pašvaldībai pieritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0926 un robežojas ar dārzkopības kooperatīvu „Atpūta Griškāni”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2014
Bērzgales pagasta pārvalde iznomā nekustamo īpašumu
Nomas objekts – nekustamais īpašums „LAMS” – ēdnīca (turpmāk tekstā – Ēka), kopplatībā - 522,10 m2 ar kadastra numuru 7844 502 0022, adrese: Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4612, kadastra numurs 7844 502 0022, būves kadastra apzīmējums 7844 002 0215 013, lietošanas mērķis – uzņēmējdarbība (veikals, ēdnīca vai tmldz.).
Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,05 EUR/m2.
Maksimālais nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2014.gada 30.oktobrim plkst.10.00 Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.
Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
Izsoles vieta un datums - Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā 2014.gada 30.oktobris, plkst.11.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2014
Čornajas pagasta pārvalde pārdod izsolē nekustamo īpašumu „Upesciema pamatskola”
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Upesciema pamatskola” ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0211, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas (skolas ēka) 1285,6 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0211 001, divām palīgēkām 91,1 m² kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0211 002; 7846 004 0211 004 un zemes gabala 2,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0211. Īpašums atrodas Rečeņu ciemā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.09.2014
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē
1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē kustamo mantu – kustamas mantas kopuma – demontētu dažāda izmēra centralizētās apkures konvektoru nosacītā cena ir 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 165,00 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro 00 centi), reģistrācijas nauda 5,00 EUR (pieci euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.09.2014
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē
1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –– pasažieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 412, valsts reģistrācijas Nr. HG7097, nosacītā cena ir EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
2. Kustamās mantas raksturojums:
2.1. Atrašanās vieta- Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads;
2.2. Autobusa tehniskā specifikācija – 1.reģistrācijas gads 1999., motora tips- dīzeļdzinējs, motora tilpums -2874 cm3 , noskrējiens (kilometrāža pēc odometra 568981);
3. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Dricānu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 23.09.2014. līdz 07.10.2014. darba laikā no plkst.8.00 -12.00, no plkst.12.30.-16.30 pie lietvedes, tālr.64644069, izsole notiks 08.10.2014. plkst.10.00, kontaktpersona Antons Troška, tālr. 26144495;
 Lasīt vairāk