Publicēts 04.09.2014
Nekustamā īpašuma izsole
Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93 a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Agrai Saknītei piederošos nekustamo īpašumu "Zaķīši-1", Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, reģistrētu Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kadastra Nr. 7852 0020086.
Vairāk informācijas klāt pievienotajā publikācijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2014
Paziņojums par koku izciršanu Feimaņu pagasta kapsētās
Rēzeknes novada Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt pagasta pārvaldes teritorijā esošajās kapsētās bīstamo koku (līdz 50 cm diametrā) nozāģēšanu:

1. Krupenišku – 4 priedes;
2. Feimaņu – 3 bērzus;
3. Dudaru – 3 priedes;
4. Černostes – 3 bērzus;
5. Adamišku – 2 priedes, 1 bērzu;
6. Timašišku – 1 bērzu
7. Vainovas – 1 pīlādzi, 1 bērzu.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes (c.Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623, tālr. Nr. 646 44888 vai uz e-pastu info@feimani.lv no 2014. gada 5.septembra līdz 2014. gada 15. septembrim.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III nodaļu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.09.2014
Par kustamās mantas – vieglās automašīnas AUDI A4 pārdošanu izsolē
1.Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –vieglo automašīnu AUDI A4, valsts reģistrācijas Nr. FV 4167, nosacītā cena EUR 980,00 (deviņi simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
2. Kustamās mantas raksturojums:
2.1.Atrašanās vieta – Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads;
2.2.Automašīnas tehniskā specifikācija – izlaiduma gads 1998, motora tips – benzīna, motora tilpums – 1781 m³, nobraukums 166685.
3.Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Ozolmuižas pagasta pārvaldē „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 03.09.2014. līdz 29.09.2014. darba laikā no plkst.8.00-12.00, plkst.12.30-16.30. pie lietvedes, tālr.64640224,. Izsole notiks 30.09.2014. plkst.10.00, kontaktpersona Genādijs Varlamovs, tālr. 20214696.
4.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ozolmuižas pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv


 Lasīt vairāk
Publicēts 26.08.2014
Nekustamā īpašuma izsole
Latgales Apgabaltiesas iecirkņa Nr. 30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93A, pirmajā izsolē pārdod Romanam Lebedevam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Griškānu pagastā Rēzeknes novadā, "Vipinga", kadastra numurs 78565010026.

Vairāk informācijas - klātpievienotajā publikācijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.08. 2014. www.vestnesis.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.08.2014
Nekustamā īpašuma izsole
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93A, pirmajā izsolē pārdod Oļegam Ščerbakovam piederošo nekustamo īpašumu "Marina" Deimaņos, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, kadastra numurs 78760060041.

Vairāk informācijas - klāt pievienotajā publikācijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 14.08. 2014. www.vestnesis.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.08.2014
Par kustamās mantas — pasažieru autobusa pārdošanu izsolē
„1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –– pasažieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 412, valsts reģistrācijas Nr. HG7097, nosacītā cena ir EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
2. Kustamās mantas raksturojums:
2.1. Atrašanās vieta- Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads;
2.2. Autobusa tehniskā specifikācija – 1.reģistrācijas gads 1999., motora tips- dīzeļdzinējs, motora tilpums -2874 cm3 , noskrējiens (kilometrāža pēc odometra 568981);
3. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Dricānu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 27.08.2014. līdz 11.09.2014. darba laikā no plkst.8.00 -12.00, no plkst.12.30.-16.30 pie lietvedes, tālr.64644069, izsole notiks 12.09.2014. plkst.10.00, kontaktpersona Antons Troška, tālr. 26144495;
4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dricānu pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.08.2014
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē Dricānu pagastā
„1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē kustamo mantu –APKURES KATLU AST-0,3, kura vērtība ir EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.08.2014
Paziņojums par koku izciršanu Strūžānu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvalde paziņo, ka Strūžānu ciemā plāno veikt 8 koku – tūju - izciršanu, kas ir pāraugušas, atrodas tuvu ēkām, ir vecas, bojā namu fasādi un ainavu. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā/valdījumā esošās zemes Rēzeknes novada Strūžānu pagasta Strūžānu ciema īpašumā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2014
Paziņojums par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
Izsole tika organizēta 2014. gada 24. jūlijā, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. Izsoles rezultātā, nomas tiesības uz objektu - telpas Nr.66, Nr.67, Nr.70, Nr.71, kopējā platībā 67 m2, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7854 005 0294, būves kadastra apzīmējums 7854 005 0294 002 ar lietošanas mērķi – uzņēmējdarbība (birojs un naktsmītnes), ieguva IK „Atvara Aniņa juridiskās konsultācijas”, reģ. Nr.40002150609, juridiskā adrese: Brīvības iela 8508, Rīga, LV-1001.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.06.2014
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Pušas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldība Pušas pagasta pārvalde paziņo, ka Pušas ciema parka teritorijā ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0358 plāno nozāģēt trīs lauztas un divas bojātas liepas.
 Lasīt vairāk