Publicēts 21.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Kantinieku pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17.oktobra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 17.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 ar platību 2,50 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 52,00 (piecdesmit divi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 11.11.2019 – 11.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033 Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – zemes vienība adrese: “Gajeva”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7862 003 0033, iznomājamā platība – 2.70 ha
 Lasīt vairāk
IMG-20190926-WA0003 Publicēts 13.11.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Nautrēnu pagastā Zemes vienību Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0072
Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG-20190926-WA0011 Publicēts 13.11.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Nautrēnu pagastā par zemes vienību Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0187
Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG-20190926-WA0008 (1) Publicēts 13.11.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Nautrēnu pagastā Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0202
Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG-20190926-WA0009 Publicēts 13.11.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Nautrēnu pagastā zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0040
Zemes gabals ir izstiepts taisnstūris ar līdzenu reljefu, augsnes tips smilšmāls, zemes izmantošanai lauksaimniecībā nav nepieciešami papildus ieguldījumi, meliorācijas sistēma -vaļējie grāvji, piekļuve no valsts ceļa pa ceļa servitūtu, zemes vienība robežojas ar LAD reģistrētu bioloģiskās lauksaimniecības teritoriju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0112 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0112 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.25, 6.§) 2019.gada 12. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/983, nomā nodota zemes vienības daļa ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0112, 1,0 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 12. novembra līdz 2031. gada 11.novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Bērzgales pagastā. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78440030112
Tiek izsolītas neapbūvētas zemes vienības daļas nomas tiesības. Zemes vienība nav meliorēta, piekļuve zemes vienībai tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa 4404 Šoseja-Kozlova-Klusā piestātne. Zemes vienība piegulst pašvaldības autoceļam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk