luznizsol3 Publicēts 25.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Lūznavas pagastā, zemes vienība Nr.3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0239
Neapstrādāts, daļēji aizaudzis , nemeliorēts zemes gabals – neregulāras formas daudzstūris ar samērā nelīdzenu reljefu, kuram nav tiešas piekļuves no pašvaldības vai valsts autoceļa, piekļuves nodrošināšanai nepieciešams noslēgt atsevišķas vienošanās ar blakus esošo īpašumu īpašniekiem.
 Lasīt vairāk
luznizsol2 Publicēts 25.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Lūznavas pagastā, zemes vienība Nr.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0045
Neapstrādāts, daļēji aizaudzis, nemeliorēts zemes gabals – neregulāras formas daudzstūris ar samērā nelīdzenu reljefu, kuram nav tiešas piekļuves no pašvaldības vai valsts autoceļa, piekļuves nodrošināšanai nepieciešams noslēgt atsevišķas vienošanās ar blakus esošo īpašumu īpašniekiem.
 Lasīt vairāk
luznizsol1 Publicēts 25.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Lūznavas pagastā, zemes vienība Nr.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0207
Neapstrādāts, daļēji aizaudzis, nemeliorēts zemes gabals – neregulāras formas daudzstūris ar samērā nelīdzenu reljefu, kuram nav tiešas piekļuves no pašvaldības vai valsts autoceļa, piekļuves nodrošināšanai nepieciešams noslēgt atsevišķas vienošanās ar blakus esošo īpašumu īpašniekiem.
 Lasīt vairāk
IMG_0118 Publicēts 25.10.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0171 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0171. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
silm_zeme5 Publicēts 24.10.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0249 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0249 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
 Lasīt vairāk
TIYK4688 Publicēts 24.10.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā, zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Kantinieku pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Kantinieku pagastā, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151. Izsoles reģistrācijas vieta, datums, laiks: Kantinieku pagasta pārvalde, līdz 2019. gada 4. novembra plkst.9.00., reģistrācijas laiks - darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0622 Nautrēnu pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0622 Nautrēnu pagastā nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0226. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2019
Paziņojums par 2014. gada 28. maija zemes nomas līguma Nr.63 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 3. oktobra lēmumu ”Par 2014. gada 28. maija zemes nomas līguma Nr.63 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 42.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0259 ar platību 4,9 ha, ieguva SIA ‘’KRUĶI’’, reģ.Nr.42403001482, juridiskā adrese: Miera iela 4, Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, ar kuru 2019. gada 16. oktobrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.47 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 240,00/gadā (bez PVN)
 Lasīt vairāk