Publicēts 17.10.2019
Paziņojums par 2014. gada 28. maija zemes nomas līguma Nr.62 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 3. oktobra lēmumu ”Par 2014. gada 28. maija zemes nomas līguma Nr.62 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 43.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0338 ar platību 2,5 ha, ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 16. oktobrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.46 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 130,00/gadā (bez PVN)
 Lasīt vairāk
IMG_20190920_091528 (1140 x 1140) Publicēts 09.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Bērzgales pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 78440020433
 Lasīt vairāk
IMG_20190920_091538 (1140 x 1140) Publicēts 09.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Bērzgales pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 78440020293
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.10.2019
Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Maltas pagastā
Paziņojums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0113; 7870 001 0131; 7870 001 0282; 7870 001 0281; 7870 001 0267; 7870 001 0135; 7870 001 0134; 7870 002 0110; 7870 002 0065; 7870 002 0047; 7870 003 1171; 7870 003 1259; 7870 003 2081 iznomāšanu Maltas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.10.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. septembra lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.21, 8.§) 2019.gada 2. oktobrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/857, nomā nodota zemes vienības ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 daļa 1,95 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 2. oktobra līdz 2031. gada 1. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. septembra lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.20, 3.§), 2019. gada 20. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/811, nomā nodota zemes vienības ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 daļa 1,10 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 20. septembra līdz 2031. gada 19. septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. septembra lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.20, 4.§), 2019. gada 20. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/810, nomā nodota zemes vienības ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 daļa 2,50 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 20. septembra līdz 2031. gada 19. septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.09.2019
Paziņojums par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 22.oktobrī plkst.11.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas, Kampišķos, Ozolaines pagastā, 2,55 ha platībā, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 2,20 ha, nomas tiesību mutiska izsole.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.09.2019
Publicējamā informācija par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0035 Rēzeknes novada Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – zemes vienība adrese: Asaniški, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7862 007 0035, iznomājamā platība – 2.10 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1.70 ha
 Lasīt vairāk
IMG_0152 (1008 x 756) Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 0,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0315. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk