Publicēts 03.02.2020
Informācija par zemes nomas līguma Nr.28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Kantinieku pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. decembra lēmumu ”Par 2008. gada 25. augusta zemes nomas līguma Nr.28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Kantinieku pagastā” (protokols Nr.27, 43.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0144 ar platību 3,37 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 12. decembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/1103 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7860 004 0144 EUR 80,00/gadā (bez PVN.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2020
Paziņojums par 2014. gada 26. maija zemes nomas līguma Nr.60 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par 2014. gada 26. maija zemes nomas līguma Nr.60 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.28, 48.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0362 ar platību 1,5 ha, 7888 013 0137 ar platību 2,4 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.02 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7888 012 0362 EUR 80,00/gadā (bez PVN); zemes vienībai 7888 013 0137 EUR 125,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2020
Paziņojums par 2014. gada 5. novembra zemes nomas līguma Nr.81 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par 2014. gada 5. novembra zemes nomas līguma Nr.81 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.28, 49.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0328 ar platību 1,5 ha, ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.03 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 80,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0262 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 003 0131, 7844 003 0262 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.28, 9.§) 2020. gada 7. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/9, nomā nodota zemes vienība daļa ar statusu “rezerves zemes fonda zeme” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0262 0,87 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2020. gada 7. janvāra līdz 2032. gada 6 .janvārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 003 0131, 7844 003 0262 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.28, 9.§) 2020. gada 8. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/22, nomā nodota zemes vienība daļa ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienība” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131 0,65 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2020. gada 8. janvāra līdz 2032. gada 7. janvārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2019
Informācija par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0262 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta rezerves zemes fonda zemes vienības daļa 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0262. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2019
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2019
Paziņojums par 9 zemes vienību Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Tiek izsolītas neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0364, 7888 003 0263, 7888 011 0074, 7888 004 0260,7888 003 0144, 7888 001 0087, 7888 012 0120, 7888 007 0328 un 7888 013 0136 Silmalas pagastā nomas tiesības.
 Lasīt vairāk
bilde1 Publicēts 10.12.2019
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ziedu pakalne” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0331 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 17. decembrī plkst.9.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2019
Publicējamā informācija par divu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, nomas tiesību izsoli
Tiek izsolītas divu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, nomas tiesības. Nomas objekti: (1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 010 0080, adrese: “Lobovka”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 4,56 ha, un (2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 010 0128, adrese: “Baranova”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība 2.30 ha.
 Lasīt vairāk