Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Kantinieku pagastā

Publicēts 21.11.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17.oktobra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 17.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 ar platību 2,50 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 52,00 (piecdesmit divi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 11.11.2019 – 11.11.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0