156 Publicēts 25.05.2020
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0156 nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
138 Publicēts 25.05.2020
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0138 nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0130 iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7844 001 0130 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.11, 5.§) 2020. gada 29. aprīlī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/246, nomā nodota zemes vienība ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienība” ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0130 0,30 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2020
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgu divu zemes vienību nomas tiesību izsoli Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2020
Publicējamā informācija par neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem Maltas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2020
Informācija zemes nomas līguma Nr.23 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Maltas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.04.2020
Informācija par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 005 0056 daļas, 7876 006 0202 daļas un 7876 002 0113 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts - neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 005 0056 daļa, 7876 006 0202 daļa un 7876 002 0113 daļa.
 Lasīt vairāk
IMG_20200401_115024 (1140 x 1520) Publicēts 17.04.2020
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0130 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienība 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0130. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.04.2020
Publicējamā informācija par zemes nomas līguma noslēgšanu Rikavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 19. marta lēmumu ”Par 2014. gada 25. aprīļa zemes nomas līguma Nr.165/885 darbības termiņa pagarināšanu un līguma izteikšanu jaunā redakcijā ” (protokols Nr.8,30.§), 2020. gada 1. aprīlī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.8.7.1/205
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2020
Zemes gabalu nomas tiesību izsole Maltā
Tiek izsolītas zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0121, 7870 001 0124 Maltas pagastā nomas tiesības.
 Lasīt vairāk