Publicēts 15.07.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā.
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.14, 19.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 ar platību 0,74 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 10.07.2019 - 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.07.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas nomas izsoles rezultātiem Ozolaines pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.14, 9.§), 2019. gada 2. jūlija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2019. gada 15. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/592, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļa – 9,0 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 15.07.2019 un ir spēkā līdz 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.07.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 daļas nomas tiesību izsoli Čornajas pagastā”” (protokols Nr.14, 17.§), 2019. gada 3. jūlija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.5, 2019.gada 8.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/563. Nomā ir nodota rezerves zemes fonda zemes vienības daļa “Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 – 0,90 ha platībā. Izsolē noteiktā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2019
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 daļas Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.14, 10.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 ar platību 3,5 ha ieguva z/s ‘’Līčupe’’, reģ.Nr.42401019526, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 83,00 (astoņdesmit trīs euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 05.07.2019 - 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.14, 18.§) 2019. gada 4. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/557, nomā nodota zemes vienības ar statusu "zeme zemes reformas pabeigšanai" ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 daļa 0,75 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 4. jūlija līdz 2031. gada 3. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2019
Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0392 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” telpās, 2019. gada 16. jūlijā plkst.11:00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2019
Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0390 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” telpās, 2019. gada 16. jūlijā plkst.10:30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2019
Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0217 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” telpās, 2019. gada 16. jūlijā plkst.11:15.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2019
Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0397 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” telpās, 2019. gada 16. jūlijā plkst.10:00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2019
Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0247 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” telpās, 2019. gada 16. jūlijā plkst.10:45.
 Lasīt vairāk