Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0112 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā

Publicēts 12.11.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0112 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.25, 6.§) 2019.gada 12. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/983, nomā nodota zemes vienības daļa ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0112, 1,0 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 12. novembra līdz 2031. gada 11.novembrim.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0112 atrodas Maļejevkā, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); apgrūtinājumi – pierobeža, piekļuve zemes vienībai no pašvaldības ceļa 4404 “Šoseja-Kozlova-Klusā piestātne”. Izsolē nosolītā zemes nomas maksa zemes vienības daļai gadā 31,00 EUR (bez PVN); iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – juridiska persona.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0