IMG_20190707_165547 Publicēts 21.08.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0389 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0389. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.08.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā
Izsoles, kas notika Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019. gada 10.jūnijā, rezultātā, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 1,40 ha platībā nomas tiesības iegūst vienīgais izsoles dalībnieks, par EUR 31,00 (trīsdesmit viens EUR 00 centi) (bez PVN) gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgas zemes vienības iznomāšana lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām
Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība iznomāšana lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2019
Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšana
Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšana Rēzeknes novada Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības izsole
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības izsole Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 nomas tiesību izsoles rezultātiem Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019. gada 10. jūnijā notikušās izsoles rezultātā, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 2,50 ha platībā nomas tiesības ieguva vienīgais izsoles dalībnieks ar zemes nomas maksu EUR 41,00 ( četrdesmit viens euro 00 centi) (bez PVN) gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2019
Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Maltas pagastā
Paziņojums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 007 0308; 7870 007 0181; 7870 007 0292; 7870 007 0304 iznomāšanu Maltas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2019
Informācija par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353 nomas izsoli Kantinieku pagastā
Izsoles objekts - Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar platību 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353. Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2019
Informācija par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0185 nomas izsoli Kantinieku pagastā
Izsoles objekts - Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar platību 2,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0185. Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2019
Informācija par zemes nomas izsoli Sakstagalā
Izsoles objekts - neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar platību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk