Publicēts 14.05.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 22.§), 2019. gada 9. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.4, 2019. gada 9. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.15, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166- 2,0 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 09.05.2019 un ir spēkā līdz 08.05.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0391 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0391 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 21.§), 2019. gada 8. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.3, 2019. gada 9. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.14, nomā nodota zemes reformas pabeigšanai paredzētā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0391- 0,7 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 08.05.2019 un ir spēkā līdz 07.05.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0394 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0394 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 18.§), 2019. gada 8. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.2, 2019. gada 9. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.13, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0394- 2,1 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 08.05.2019 un ir spēkā līdz 07.05.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 19.§), 2019. gada 8. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2019. gada 9. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.12, nomā nodota zemes reformas pabeigšanai paredzētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353- 0,8 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 08.05.2019 un ir spēkā līdz 07.05.2031.
 Lasīt vairāk
1 Publicēts 07.05.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Paijas” ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 Čornajas pagastā nomas tiesību izsole
Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 15. maijam, plkst.10.00. Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 15. maijā, plkst.11.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.05.2019
Publicējamā informācija par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0036, kas atrodas „Lazdas”, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, nomu
Lietošanas mērķis – Rēzeknes novada pašvaldībai piederošas būves – katlu mājas uzturēšanai.
 Lasīt vairāk
zeme (1008 x 756) Publicēts 25.04.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0153 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 2. maijā, plkst. 12:30 .
 Lasīt vairāk
IMG_20190309_104357 Publicēts 24.04.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 8. maijā, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
IMG_20190309_100929 (2) Publicēts 24.04.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0394 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 3. maijā, plkst.11.00.
 Lasīt vairāk
IMG_20190309_105252 Publicēts 24.04.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0271 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 8. maijā, plkst.13.00.
 Lasīt vairāk