Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Nautrēnu pagastā Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0202

Publicēts 13.11.2019

Paziņojums
Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0