IMG_0148 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0320 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0320. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0123 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0232 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0232. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0127 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0173 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 12,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0173. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
AMYV5229 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0232 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 3,8249 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0232. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IJGD5302 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0172 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0172. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.09.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Bērzgales pagastā
Zemes vienības kadastra apzīmējums 78440030159.
 Lasīt vairāk
1 (955 x 1700) Publicēts 23.09.2019
Nomas tiesību izsole zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 1. oktobrī, plkst.11.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.09.2019
Paziņojums par 2014. gada 2.jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. augusta lēmumu ”Par 2014. gada 2. jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.19, 28.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0250 ar platību 2,16 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 10. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.26 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7888 002 0374 EUR 120,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.09.2019
Paziņojums par 2014. gada 22. maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā.
Paziņojums par 2014. gada 22. maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
 Lasīt vairāk
DSCF7562 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0095 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0095. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk