Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Nautrēnu pagastā zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0040

Publicēts 13.11.2019

Paziņojums
Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0