Publicēts 17.07.2020
Paziņojums par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0196 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0197 Griškānu pagastā nomas tiesību izsolēm
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 4. augustam, plkst. 9.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst.8.00-11.45 un 12.30-16.00).
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.06.2020
Paziņojums par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 006 0118, 7846 006 0119 un pašvaldībai īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0420 Griškānu pagastā nomas tiesību izsolēm
Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7856 006 0118, 7846 006 0119 Griškānu pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.06.2020
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0078, 7882 002 0092, 7882 002 0100 daļas, 7882 002 0094, 7882 002 0084 Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0078, 7882 002 0092, 7882 002 0100 daļas, 7882 002 0094, 7882 002 0084 Rikavas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām .
 Lasīt vairāk
058 Publicēts 04.06.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0058 nomas tiesību izsoli Dricānu pagastā
 Lasīt vairāk
278 Publicēts 04.06.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0278 nomas tiesību izsoli Dricānu pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2020
Informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0502, 7862 002 0331 nomas izsoles rezultātiem
Noslēgts zemes nomas līgums uz 12 gadiem ar Valēriju Spruktu - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0502, 0.50 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0331, 0.60 ha platībā nomu. Zemes gabalu adrese: “Jaunsloboda”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2020
Paziņojums par 2015. gada 25. maija zemes nomas līguma Nr.17 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu ”Par 2015. gada 25. maija zemes nomas līguma Nr.17 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.11, 28.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0373 ar platību 1,49 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 15. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/321 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 78,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2020
Paziņojums par 2015. gada 25. maija zemes nomas līguma Nr.16 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu ”Par 2015. gada 25. maija zemes nomas līguma Nr.16 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.11, 29.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0289 ar platību 1,6 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 15. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/318 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 81,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk
graf Publicēts 25.05.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0224 nomas tiesību izsoli Kantinieku pagastā
 Lasīt vairāk
224 Publicēts 25.05.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0224 nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk