Informācija par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 005 0056 daļas, 7876 006 0202 daļas un 7876 002 0113 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 21.04.2020

1. Izsoles objekts – neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 005 0056 daļa, 7876 006 0202 daļa un 7876 002 0113 daļa.

2. Izsoles veids – pirmā mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsoles vieta un datums:

• Zemes vienības daļa Nr.1., Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 005 0056 daļa: 2020. gada 7. maijs, plkst.9:00, Ozolaines pagasta pārvaldes telpās;

• Zemes vienības daļa Nr.2., Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0202 daļa 2020. gada 7. maijs, plkst.10:00, Ozolaines pagasta pārvaldes telpās;

• Zemes vienības daļa Nr.3., Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0113 daļa: 2020. gada 7. maijs, plkst.11:00, Ozolaines pagasta pārvaldes telpās;

5. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Ozolaines pagasta pārvalde” lietvedībā, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, ka arī Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Ozolaines pagasta pārvalde” mājaslapā www.ozolaine.lv.

6.Izsoles dalībniekus reģistrē Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas pagastu apvienība’’ struktūrvienībā “Ozolaines pagasta pārvalde”, pēc adreses: (“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā līdz 2020. gada 7. maija plkst.9.45. Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30.

7. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 64640171.

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0