Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgu divu zemes vienību nomas tiesību izsoli Kaunatas pagastā

Publicēts 11.05.2020

Nomas objekti:

1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0331, adrese: “Jaunsloboda”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 0.60 ha

  • Nosacītās nomas maksas apmērs gadā (bez PVN) EUR 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi), kas ir nodrošinājuma nauda, kā arī izsoles sākumcena.
  • Reģistrācijas maksa dalībai izsolē EUR 15.00 ( piecpadsmit euro 00 centi).

2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0502, adrese: “Jaunsloboda”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība 0.50 ha.

  • Nosacītās nomas maksas apmērs gadā EUR 28.00 (divdesmit astoņi euro 00 centi), kas ir nodrošinājuma nauda, kā arī izsoles sākumcena.
  • Reģistrācijas maksa dalībai izsolē EUR 15.00 (piecpadsmit euro 00 centi).

• Reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” norēķinu kontā: AS SWEDBANK, HABALV22, LV26HABA0551046070572.

• Nodrošinājuma nauda jāieskaita Rēzeknes novada iestādes “ Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “ Kaunatas pagasta pārvalde” norēķinu kontā: AS SWEDBANK, HABALV22, LV56HABA0551046661635

• Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

• Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 25. maijam plkst.9.00, Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedības kases kabinetā, adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV – 4622.

• Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole ar augšupejošu soli

• Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē 2020. gada 25. maijs, plkst.10.15.

• Izsoles solis EUR 5.00( pieci euro, 00 centi).

• Ar izsoles norises kārtību, izsolāmo zemes objektu raksturojumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, pie zemes lietu speciālista, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

• Kontaktpersona: komisijas loceklis Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldes dienesta zemes lietu speciālists Viktors Grišunovs tālr: 26415936

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0