Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0130 iznomāšanu Bērzgales pagastā

Publicēts 14.05.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7844 001 0130 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.11, 5.§) 2020. gada 29. aprīlī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/246, nomā nodota zemes vienība ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienība” ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0130 0,30 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2020. gada 29. aprīļa līdz 2032. gada 28. aprīlim.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0130 atrodas Juzupolē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); apgrūtinājumi – aizsargjosla gar pašvaldības ceļu 4405 Marientāle-Juzupole-Pesčanka. Izsolē nosolītā zemes nomas maksa zemes vienībai gadā 31,00 EUR (bez PVN); iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks –fiziska persona.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0