Publicējamā informācija par neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem Maltas pagastā

Publicēts 23.04.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 5. marta lēmumu ”Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0121 un 7870 001 0124 Maltas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.7,8.§), 2020. gada 20. martā izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2020. gada 30. martā ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.1/198, nomā nodotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0121 platība 0,20ha, par nosolīto sākotnējo maksu EUR 28,00 (bez PVN) gadā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0124, platība 0,76ha, par nosolīto sākotnējo maksu EUR 29,00 gadā (bez PVN). Līgums stājas spēkā ar 30.03..2020. un ir spēkā līdz 20.03.2032.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0