Publicējamā informācija par zemes nomas līguma noslēgšanu Rikavas pagastā

Publicēts 02.04.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 19. marta lēmumu ”Par 2014. gada 25. aprīļa zemes nomas līguma Nr.165/885 darbības termiņa pagarināšanu un līguma izteikšanu jaunā redakcijā ” (protokols Nr.8,30.§), 2020. gada 1. aprīlī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.8.7.1/205 , nomā nododot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0033 -5,3ha platībā ar nomas maksu gadā 426,59 EUR(bez PVN) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0120-1,1ha platībā ar nomas maksu gadā 88,55 EUR(bez PVN) . Līgums stājas spēkā ar 24.04.2019. un ir spēkā līdz 23.04.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0