Zemes gabalu nomas tiesību izsole Maltā

Publicēts 09.03.2020

Tiek izsolītas zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0121, 7870 001 0124 Maltas pagastā nomas tiesības.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lv, un Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Maltas pagasta pārvalde” (Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā), pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde” telpās. Izsoles norises datums, izsoles laiks – skat. izsoles noteikumu 1 .pielikumu.

 Objektu raksturojums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0