Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 24.04.2019

Izsoles veids: mutiska izsole

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7888 001 0166

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija: Silmalas pagasts

Atrašanās vieta: “Špēļi”

Iznomājamā platība: 2,0 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados tika apstrādāta. Augsnes virsma- līdzena, piemērota lauksaimnieciskai ražošanai. Zemes vienība- meliorēta. Piekļūšana Objektam tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa 8801 Vecružina- Deneliški.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 15.05.2031.)

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 65,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 8. maijam, plkst.09.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 8. maijā, plkst.10.00.

Pieteikšanās vieta: Silmalas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Silmalas pagasta zemes lietu speciālisti Marinu Borisovu pa tālruni: 28223706

IMG_20190309_104401

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0