Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Paijas” ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 Čornajas pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 07.05.2019

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 78460030270

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zeme

Administratīvā teritorija: Čornajas pagasts

Atrašanās vieta: “Vagaļi”

Iznomājamā platība: 1,50 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: valsts ceļa aizsargjosla un iebrauktais lauku ceļš pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu78460030270 vidu un ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem.

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados nav tikusi apstrādāta, par ko liecina vecā, sausā zāle. Konstatēti mazi krūmu apaugumi. Meliorācijas sistēmas darbojas pilnvērtīgi. Augsne ir mālaina, smagnēja.

Piekļūšana Objektam ir no valsts vietējā autoceļa V578 Ratnieki-Baltiņi caur pašvaldības piekritīgo zemes vienību 7846 003 0238 pa iebraukto ceļu.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 40,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 15. maijam, plkst.10.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 15. maijā, plkst.11.00.

Pieteikšanās vieta: Čornajas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26136507.

Izsoles noteikumi

2 3

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0