Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā

Publicēts 14.05.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 22.§), 2019. gada 9. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.4, 2019. gada 9. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.15, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166- 2,0 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 09.05.2019 un ir spēkā līdz 08.05.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0