Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā

Publicēts 14.05.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 19.§), 2019. gada 8. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2019. gada 9. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.12, nomā nodota zemes reformas pabeigšanai paredzētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353- 0,8 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 08.05.2019 un ir spēkā līdz 07.05.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0