DSCF7295 Publicēts 10.12.2018
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 19. decembrī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2018
Zemes nomas tiesību izsole Pušas pagastā
Izsoles objekts - neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0522,Dorotpolē, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā zemes platība 2,44 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 2,44 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā!
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 15. novembra lēmumu ”Par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090, Silmalas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.24, 10 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.37, nomā nodota zemes reformas pabeigšanai paredzētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090- 0,82 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2270 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 35 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/695, nomā nodota rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļa 1,35 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0075 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2269 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 34 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/694, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0075 daļa 2,5 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0167 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2268 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 33 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/693, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0167 daļa 3,5 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0087 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2267 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 32 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/692, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0087 daļa 5,2 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0100 iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2266 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 31 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/691, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0100 – 5,0 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0441 izsoles rezultātiem
 Lasīt vairāk
IMG_20181015_104518 Publicēts 20.11.2018
Nomas tiesību izsole zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0290
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 7. decembrī, plkst.11.00.
Pieteikšanās vieta: Čornajas pagasta pārvalde
Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26136507.
 Lasīt vairāk