IMG_20190309_101720 Publicēts 24.04.2019
Neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0391 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 3. maijā, plkst.13.00.
 Lasīt vairāk
IMG_20190309_094735 Publicēts 24.04.2019
Neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 3. maijā, plkst.09.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2019
Publicējamā informācija par “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoli pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai
Nomas objekts – nekustamais īpašums “Pirmais dambis” ar kadastra numuru 7874 002 0119 zeme – 9,96ha platība un uz šīs zemes atrodošos pašvaldības valdījumā esošo inženierbūvi (dambi ar nenostiprinātām nogāzēm) ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0119 001, lietošanas mērķis – pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai.
 Lasīt vairāk
3 Publicēts 23.04.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Bārzu sola” ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0200 Čornajas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 30. aprīlī, plkst.13.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2019
Publicējamā informācija par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0219, kas atrodas „Ūdenstornis”, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, nomu
Nekustamā īpašuma adrese - „Ūdenstornis”, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.04.2019
Telpu nomas tiesību izsole Lūznavā
Telpu nomas tiesību izsole Lūznavā, Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli.
Nomas objekts – pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (kadastra apzīmējums 7868 002 0069 001, kultūras piemineklis) telpa 66.9 m2 kopplatībā (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu), lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2019
Pazinojums par zemes nomu Lendžu pagastā
Publicējamā informācija par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0047 daļas, kas atrodas „Margrietiņas”, Zeltiņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, nomu

1. Nekustamā īpašuma adrese - „Margrietiņas”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads

2. Kadastra numurs - 7866 002 0047

3. Platība - 1200 m2

4. Lietošanas mērķis – Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās būves – automašīnu stāvlaukuma pie Zeltiņu kapsētas uzturēšanai.

5. Iznomātājs – Artis Kozuls

6. Nomas maksas apmērs – 0,001 EUR/mēnesī par 1 m2

7. Nomas līguma darbības termiņš (gadi) - 10 gadi. Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk