Publicējamā informācija par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0036, kas atrodas „Lazdas”, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, nomu

Publicēts 07.05.2019

1. Nekustamā īpašuma adrese – „Lazdas”, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads.

2. Kadastra numurs – 7888 012 0035.

3. Platība – 1000 m2.

4. Lietošanas mērķis – Rēzeknes novada pašvaldībai piederošas būves – katlu mājas uzturēšanai.

5. Iznomātājs – Jana Žuka, Artūrs Ščadreniks.

6. Nomas maksas apmērs – 2,49 EUR/gadā par 1000 m2.

7. Nomas līguma darbības termiņš (gadi) – 10 gadi.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0