Publicēts 16.09.2013
Bērzgalē ir noslēgušies ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi un objekts pieņemts ekspluatācijā
Septembra sākumā Rēzeknes novada Būvvaldes un Bērzgales pagasta pārvaldes komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā rekonstruēto Bērzgales ciema ūdenssaimniecības attīstības projektu. Projekta gaitā būvuzņēmējs SIA „Latgalija” ir atjaunojis esošo urbumu, rekonstruēts vecais ūdensvads vairāk kā 2 km, uzbūvēts jauns 299 m garumā. Tas nodrošinās ciemā jaunus pieslēgumus. Arī kanalizācijas sistēmā ir veikta rekonstrukcija, gandrīz 1 km ir veco tīklu rekonstrukcija un 939 m jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem uzlabot savu dzīves vidi. Efektīvam ūdenssaimniecības sistēmas darbam Bērzgalē darbojas divas jaunas sūkņu stacijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2013
Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā īstenos ūdenssaimniecības projektu
Sakstagala pagasta pārvalde ir uzsākusi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots ERAF atbalsta aktivitātē 3.4.1. 1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, paredzot Eiropas Struktūrfondu atbalstu 346 102 EUR, kopējās projekta izmaksas 407 179 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.08.2013
Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciemā ir noslēgts ūdenssaimniecības attīstības projekts
Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciemā šovasar ir noslēgušies ūdenssaimniecības attīstības darbi.. Rezultātā vairāk kā kilometra garumā ir rekonstruēts ūdensvads, uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruēta pašteces kanalizācija. Būvniecības darbus ir veikuši divi uzņēmumi – SIA „Hektors” un SIA „Konstra”. Projektu īstenošanu ir atbalstījis Eiropas Savienības Reģionālais attīstības fonds 170 434 LVL apmērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.08.2013
Bērzgales pagastā ir noslēgušies ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi
Šodien norit veikto būvdarbu pieņemšana Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā” ietvaros. Būvdarbus veica uzņēmums SIA „Latgalija” un kopējie ieguldījumi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbos sastāda 263 030,84 latus, Eiropas Savienības ERAF līdzfinansējums - 213 469 lati.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2013
Noslēgti grozījumi pie vienošanās ar CFLA par ERAF finansētā projekta papilddarbiem Feimaņu pagastā
Ieviešot projektu ar identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” radies līdzekļu ietaupījums, līdz ar to pagasta pārvalde š.g. jūnijā iesniedza CFLA izskatīšanai dokumentu paketi par papilddarbu veikšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.06.2013
Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai tiek uzsākti II kārtas rekonstrukcijas darbi
Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciemā ir uzsākti II kārtas ūdensssaimniecības rekonstrukcijas darbi, kurus veiks uzņēmums SIA „Konstra”, bet būvuzraudzību - SIA „Jurēvičs un partneri”. Iepikumā tika izvēlēts zemākās cenas piedāvājums, kurš sniedza iespēja Čornajas pagasta pārvaldei īstenot pilnībā SIA „Ekolat”izstrādāto tehnisko projektu. Būvdarbus projektam „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/067/033”, līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 170 434,35 LVL apmērā un Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde. Būvdarbu gaitā tiks izveidots jauns artēziskais urbums, līdz šim jau ir veikta ūdensapgādes tīklu renovācija, rekonstruējamo tīklu un ūdensplūsmas skaitītāju pieslēgšana pie ēkām ielu sarkano līniju robežās, uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ir veikta jauna kanalizācijas tīklu izbūve. SIA „Konstra” II kārtas ietvaros veiks ūdensvada rekonstrukcijas darbus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.06.2013
Čornajas ciemā norit ūdenssaimniecības rekonstrukcija
Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā ir uzsākti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi jau centrālā Miera ielā. Līdz šim būvuzņēmējs SIA „Hektors” ir uzstādījis jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uzsācis ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Jūlija mēnesī tiks veikta urbuma rekonstrukcija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2013
Noslēgts līgums par būvniecības darbiem Rēzeknes novada Feimaņu ciemā ERAF finansētajam projektam
Pamatojoties uz būvdarbu izpildes iepirkuma procedūras rezultātu, Rēzeknes novada Feimaņu pagasta pārvalde 26.aprīlī ir noslēgusi būvdarbu līgumu ar personu apvienību „UNL-K”, vadošais biedrs SIA „Leven” no Krāslavas par būvdarbu izpildi ūdenssaimniecības attīstībai Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā ERAF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2013
Bērzgales pagastā norit ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi
Bērzgales pagastā veiksmīgi norisinās ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi, kurus veic SIA „Latgalija”. Īstenotā projekta rezultātā radīsies iespēja pievienot jaunus patērētājus ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, samazināsies avāriju skaits. Būtiski ir ekonomiskie un vides piesārņojuma samazināšanās ieguvumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.04.2013
Uzsākti būvdarbi ERAF finansētā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros
Līdz ar labvēlīgiem laika apstākļiem, kas ļauj veikt būvniecības darbus, 26.04.2013. ir uzsākta ūdensvada, kanalizācijas vada izbūve Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā. Būvdarbus veic personu apvienību „UNL-K” vadošais biedrs sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Leven”. Projekta rezultātā tiks izbūvēts pazemes dzeramā ūdens rezervuārs un otrā pacēluma sūkņu stacija, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli, rekonstruējamo tīklu garums ap 3700 m, t.sk. tiks uzstādīti 20 ūdens plūsmas mērītāji uz izveidotiem atzariem, rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija - Q=1,5 l/s, rekonstruēti esošie un izbūvēti jauni pašteces kanalizācijas tīkli. Lūgums iedzīvotājiem savlaicīgi uzkopt teritorijas, lai būvdarbu veicēji bez kavēšanās var veikt ūdensvada un kanalizācijas vadu izbūvi.
 Lasīt vairāk