Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Buharins – Rēzeknes novada domes deputāts;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Oļegs Kvitkovskis – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs;
Komisijas sekretārs: Vadims Čuhnovs – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas  jurists,
Komisijas locekļi:
Aija Dundure – Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos,
Rita Žurzdina – Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece;
Jeļena Kručāne – Maltas Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Edgars Ņizins – Rēzeknes novada domes deputāts;
Zigfrīds Lukaševičs – Rēzeknes novada domes deputāts;
Anita Ludborža – Rēzeknes novada domes deputāte.