Informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0502, 7862 002 0331 nomas izsoles rezultātiem

Publicēts 04.06.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Kaunatas pagasta pārvalde” paziņo, ka saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2020. gada 7. maija lēmumu “Par zemes reformas pabeigšanas zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0331, 7862 005 0502 Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli” (Nr. 13;1§), pamatojoties uz Kaunatas pagasta pārvaldes izsoles protokolu no 2020. gada 25. maija un izsoles komisijas lēmumu ir noslēgts zemes nomas līgums uz 12 gadiem ar Valēriju Spruktu – par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0502, 0.50 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0331, 0.60 ha platībā nomu. Zemes gabalu adrese: “Jaunsloboda”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0