Paziņojums par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 006 0118, 7846 006 0119 un pašvaldībai īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0420 Griškānu pagastā nomas tiesību izsolēm

Publicēts 07.06.2020

1. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7856 006 0118, 7846 006 0119 Griškānu pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 28,00 (bez PVN) par katru zemes vienību un izsoles solis EUR 3,00 ( trīs euro).

3. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads)” ēkas 1.stāvs, 2020.gada 19.jūnijā plkst.10.00 un plkst.10.30.

4. Nomas objekts – pašvaldībai īpašumā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0420 Griškānu pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

5. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 85,00 (bez PVN) par zemes vienību un izsoles solis EUR 9,00 (deviņi euro).

6. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads)” ēkas 1.stāvs, 2020.gada 19.jūnijā plkst.11.00.

7. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

8. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 19. jūnijam, plkst. 9.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst.8.00-11.45 un 12.30-16.00).

9. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

10. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Tuči un Čapkova, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00-11.45 un 12.30-16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 28786267.

11. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

 Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0