Paziņojums par 2015. gada 25. maija zemes nomas līguma Nr.17 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

Publicēts 03.06.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu ”Par 2015. gada 25. maija zemes nomas līguma Nr.17 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.11, 28.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0373 ar platību 1,49 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 15. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/321 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 78,00/gadā (bez PVN).

Līgums turpina 2015. gada 25. maijā noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2044. gada 15. novembrim.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0373, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0