Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0078, 7882 002 0092, 7882 002 0100 daļas, 7882 002 0094, 7882 002 0084 Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 05.06.2020

1. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0078, 7882 002 0092, 7882 002 0100 daļas, 7882 002 0094, 7882 002 0084 Rikavas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām .

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 28,00 (bez PVN) par katru zemes vienību.

3. Izsoles objekts – zeme 7882 002 0078-0,35ha, 7882 002 0092-0,40ha, 7882 002 0100 daļa-0,50ha, 7882 002 0094-0,20ha, 7882 002 0084-0,60ha.

4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 12. jūnijam, plkst. 9.00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648.

6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā (2.stāvs) 2020. gada 12. jūnijā plkst.9.15.

8. Izsoles solis EUR 5,00 ( pieci euro).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Kurpinīki, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607081.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tālr.64607080, e-pasts: info@rikava.lv.

Izsoles noteikumi

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0