Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Maltas pagastā

Publicēts 06.08.2019

Paziņojums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 007 0308; 7870 007 0181; 7870 007 0292; 7870 007 0304 iznomāšanu Maltas pagastā

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. jūlija lēmumu ”Par 2014. gada 14. oktobra zemes nomas līguma Nr.22/2014 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.17, 40 §), 2019. gada 31. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/657, nomā nodota zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0308 – 3,3 ha platībā, 7870 007 0181 – 2,4 ha platībā, 7870 007 0292 – 0,9 ha platībā un 7870 007 0304 – 0,6 ha platībā. Līgums turpina 2014. gada 14. oktobrī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 7. maijam.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7870 007 0181; 7870 007 0292; 7870 007 0304; 7870 007 0308 atrodas Maltas pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Sertificētā vērtētāja noteiktā zemes nomas maksa zemes vienībai 7870 007 0308 gadā 85,00 EUR (bez PVN); 7870 007 0181 – 68,00 EUR (bez PVN) gadā; 7870 007 0292 – 28,00 EUR (bez PVN) gadā; 7870 007 0304 – 28,00 EUR (bez PVN) gadā; iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – fiziska persona.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0