Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā

Publicēts 13.08.2019

• Izsoles, kas notika Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019. gada 10.jūnijā, rezultātā, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 1,40 ha platībā nomas tiesības iegūst vienīgais izsoles dalībnieks, par EUR 31,00 (trīsdesmit viens EUR 00 centi) (bez PVN) gadā.

• Izsolītās zemes vienības nomas līgums tika noslēgts ar Ilmāru Inkinu uz 12 (divpadsmit) gadiem.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0