Informācija par zemes nomas izsoli Sakstagalā

Publicēts 25.07.2019

1. Izsoles objekts – neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar platību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN) 60,00 (sešdesmit euro, 00 centi) gadā, izsoles solis EUR 3,00 (trīs euro, 00 centi). Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.

4. Izsoles vieta un datums – Sakstagala pagasta pārvaldes telpas, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 1. augustā plkst.: 09:00.

5. Nomas līguma termiņš – 12 gadi.

6. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 60,00 (sešdesmit EUR, 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi).

7. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība”, struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” reģ. Nr.40900027407, LV71UNLA0055000969112, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

8. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

9. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 1. augusta plkst. 08:30 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības „Sakstagala pagasta pārvalde” lietvedībā, adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638.

10. Izsoles objekta raksturojums: zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102, ”Baltiņi”, Guriliški, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 2,6 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Objektam nav tiešas piekļuves zemes vienībai, nepieciešamas papildus vienošanās ar apkārtējo zemju īpašniekiem.

11. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 28305701.

12. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Sakstagala pagasta pārvalde” lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

13. Zemes nomas līguma projekts (skatīt izsoles noteikumos).

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0