Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšana

Publicēts 09.08.2019

1. Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar platību 2,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0186. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN) 34,00 (trīsdesmit četri euro 00 centi) gadā, izsoles solis EUR 3,00 (trīs euro 00 centi). Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.

4. Izsoles vieta un datums –Sakstagala pagasta pārvaldes telpas, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 22. augustā plkst.10:00.

5. Nomas līguma termiņš- 12 gadi.

6. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 34,00 (trīsdesmit četri EUR 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).

7. Nodrošinājuma nauda jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība”, LV57UNLA0055001287330, bet reģistrācijas maksa jāieskaita struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” reģ.Nr. 40900027407, LV71UNLA0055000969112, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

8. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

9. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 22. augusta plkst. 09:00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības „Sakstagala pagasta pārvalde” lietvedībā, adrese: Kalna iela 2, Sakstagals Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638.

2.1. 10. Izsoles objekta raksturojums: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0186, Boriņi, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 2,00 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Objektam nav tiešas piekļuves zemes vienībai, nepieciešamas papildus vienošanās ar apkārtējo zemju īpašniekiem.

11. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 28305701.

12. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Sakstagala pagasta pārvalde” lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

13. Zemes nomas līguma projekts (skatīt izsoles noteikumos).

Izsoles_noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0