Nagļu pagasts

Pagasta kopējā platība: 138,4542 km2
Iedzīvotāju skaits: 407 (uz 01.01.2018)
Nagļu pagasta karte
Nagļu pagasts atrodas Rēzeknes novada ziemeļrietumu daļā, Lubāna līdzenumā. Pagasts robežojas ar Gaigalavas, Rikavas un Dekšāru pagastu un Madonas rajona Barkavas un Ošupes pagastu. Attālums līdz rajona centram — 41 km, līdz valsts galvaspilsētai Rīgai — 204 km.
Gandrīz trešdaļu no visas pagasta teritorijas aizņem virszemes ūdeņi — upes, ezeri un dīķi. Te atrodas ap 50% no tagadējās Lubāna ezera spoguļa virsmas laukuma. Ezera ūdenslīmeņa regulēšana sākta jau 19.gs. vidū, bet nozīmīgākie darbi veikti 20.gs. 30 gados un 50.— 70. gados, kad ezers iedambēts, izveidoti apvadkanāli un regulēta notece pa Aivieksti. Lielāko daļu ezera baseina veido apmēram 100 km garās Rēzeknes un Maltas upes, kas ietecēja Lubānā, ieteka tika apvienota un gar abām upēm ierīkoti zivsaimniecības Nagļi zivju dīķi. Savdabīgas ekosistēmas ir Īdeņas, Ļodānu, Nagļu, Orenīšu, Zvejsalas zivju dīķi, kuru kopējā apsaimniekotā teritorija pēdējos gados stipri samazinājusies.
Nagļu pagasts ietilpst Lubāna mitrāja kompleksā, kas ir unikāls ar biotopu daudzveidību. Lubāna mitrājs ir iekļauts ICBP Eiropas nozīmīgāko putnu vietu sarakstā, pavasara migrācijas laikā te vienlaicīgi uzturas vismaz 23 000 ūdensputnu. Šeit konstatētas 236 putnu sugas, no tām 87 ir Eiropā apdraudētas sugas. Lubāna ezers un Īdeņas dīķi ir viena no nedaudzajām baltā gārņa ligzdošanas vietām Latvijā. Uz pīļu medībām Nagļu zivsaimniecības dīķos rudeņos pulcējas mednieki ne tikai no visiem Latvijas novadiem, bet arī no ārzemēm.
Pagasta dīķos, upē un ezerā dzīvo 24 zivju sugas — karpas, līdakas, zandarti, asari, plauži, karūsas u.c. Floras un faunas aizsardzībai ir izveidoti 4 dabas liegumi.
Kopš 1962. gada arheoloģes Ilzes Lozes vadībā tika uzsākta sistemātiska Lubāna līdzenuma arheoloģiskā izpēte. Iegūtais arheoloģiskais materiāls galvenokārt aptver laiku no mezolīta līdz bronzas laikmeta vidum.
Šie pētījumi rāda, ka Lubāna zemiene akmens laikmetā ir bijusi viena no visblīvāk apdzīvotajām vietām Austrumbaltijā. Te notikusi arī dzīva tirdzniecība ar citiem novadiem, par to liecina no tālienes nākušais krams un dzintars. Maiņas sakaru uzturēšanai iedzīvotājiem svarīgākais bija Aiviekstes ūdensceļš. Nagļu pagasta teritorijā atrodas 7 seno cilvēku apmetņu vietas un 3 senie kapulauki. Īdeņas pilskalns, no kura paveras lielisks skats uz Lubāna ezeru un apkārtējiem klāniem, ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Nagļu pagastā atrodas vairāki valsts nozīmes aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi — Īdeņas pilskalns un senkapi, Lazdavnieku senkapi, Sūļagala apmetne un Zvejsalu apmetne, vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis Ašu sila apmetne.
 
Nagļu Romas katoļu baznīcā, kas būvēta 1862. gadā, atrodas valsts nozīmes mākslas piemineklis — skulptūra Svētais Lūkass, datēta ar 18. gadsimtu, kad Nagļos jau bijusi neliela baznīciņa. Nagļu katoļu baznīca ir vienīgā baznīca Nagļu pagastā un citu konfesiju lūgšanu nami pagastā neatrodas.
Nagļu 7-gadīgā skola dibināta 1911. gadā ar nosaukumu tautskola. Pirmais skolotājs bija Nāburgs. Diemžēl skolēnu trūkuma dēļ Nagļu pamatskola 2009. gadā tika slēgta un pārveidota par pirmskolas izglītības iestādi.
Nagļu pagastā darbojas feldšeru — vecmāšu punkts, kurā par feldšeri ilgstoši (kopš 1967. gada) strādā Valentīna Reidzāne. Pagastā nav nevienas aptiekas.
 
Nagļu pagasta kultūras nams ir būvēts 1972. gadā, tajā ir deju — skatītāju zāle ar 300 vietām. No 1995.gada kultūras dzīvi pagastā vada Anna Baleiša. Nagļu pagasta bibliotēka dibināta 1947.gadā. No 1980.gada par bibliotekāri strādā Veronika Volka. Pagasta bibliotēku fondā reģistrētas 5823 grāmatas. No 2005. gada maija bibliotēkā ir pieejama interneta publiskā izmantošana.
Nagļu pagastā ir tūrisma informācijas punkts, kas iekārtots zemnieku saimniecībā Zvejnieki. Vietējā gide piedāvā ekskursijas interesentiem pa šīs teritorijas unikālo ekosistēmu un iepazīstina ar kultūrvēsturisko mantojumu un zivsaimniecību Nagļi. Te var makšķerēt, peldēties, vērot putnus, nodarboties ar sportu, sēņot, ogot, baudīt pirts burvību. Purva skaistumu iepazīt palīdzēs 800 m garas laipas Teirumnīku purvā.
Nagļu pagasts Nagļu pagasts Nagļu pagasts Nagļu pagasts