Lubāna ezers

Publicēts 02.06.2014

Adrese: Gaigalavas un Nagļu pagasts
Tālrunis: +371 28301143
Īss apraksts: Lubāns – platības ziņā lielākais ezers (80,7 km2) Latvijā, vislielākais iedambētais ezers Eiropā. Ap to esošais Lubāna mitrājs bioloģiskās daudzveidības ziņā ir unikāla vieta ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā – dabas liegums, iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000 un atbilstoši Ramsāres konvencijas kritērijiem – starptautiskas nozīmes mitrājs. Lubāna mitrājs, ko vietējie iedzīvotāji jau izsenis dēvē par klāniem, ir zemie un augstie purvi, slapjās pļavas, mitrie meži, kas veidojušies tūkstošiem gadu. Rudeņos un pavasaros ūdenskrātuvēs apmetas tūkstošiem migrējošu ūdensputnu, kurus ērti novērot no ūdenstūrisma attīstības centra “Bāka” terases.

Lubāna nosaukums, kā domā valodnieki, cēlies no igauņu valodas un nozīmē „atvērts plašums”. Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka Lubāna ezera mitrājs bija pirmā apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā pēc ledāju atkāpšanās uz ziemeļiem. Lubāna klāni ir vieni no lielākajiem mitrājiem Eiropā ar kopējo teritorijas platību ap 78 000 hektāru, no kuriem 46 000 hektāru lielā teritorijā atrodas vairāk nekā 20 akmens laikmeta apmetnes. Lai arī ezers un tā apkārtne pārveidoti, tomēr šī teritorija ir unikāla, jo īpaši Baltie klāni.

Lubāna mitrājs ir 813 kv.km liela teritorija, kas plešas ap Latvijas lielāko un zivsaimnieciski nozīmīgāko ezeru – Lubānu. Viena no lielākajām tās bagātībām ir unikāla daba. 24% teritorijas platības klāj ūdeņi. Bez Lubāna ( 82 kv.km ) te atrodas vēl septiņi ezeri, zivju dīķi, kurus apsaimnieko Latvijā lielākā A/S „Nagļi”, un Rēzeknes, Maltas un Aiviekstes upes. 29% no teritorijas aizņem skuju un lapu koku meži, 24% – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 23,5% – purvi. Meži un purvi ir bagātīgi ar sēnēm un ogām, tajos sastopami reti un aizsargājami augi, apmetušās Eiropā apdraudētas dzīvnieku un putnu sugas. Floras un faunas aizsardzībai izveidoti 11 dabas liegumi. Rudeņos un pavasaros ūdenskrātuvēs apmetas tūkstošiem migrējošu ūdensputnu – gulbji, zosis un pīles. Jau 90.gadu sākumā Starptautiskā putnu aizsardzības padome ( International Council for Bird Preservation ) atzīmē Lubāna kompleksu kā Eiropai nozīmīgu putnu sugu apmešanās vietu. Agri pavasaros un rudeņos Lubāns un apkārtējie dīķi kļūst par gulbju ezeru, jo šeit iegriežas tūkstošiem migrējošo gulbju. 2-3nedēļas visā apkārtnē skan nepārtraukta gulbju dziesma.

Vienīgā upe, kas iztek no ezera ir Aiviekste. Tā ir viena no sarežģītākajām un ūdens plūsmas ziņā interesantākajām upēm Latvijā. Augštecē upei ir neliels kritums. Upes gultnē sastopamais dolomīts veido slieksni, kas vienmēr traucējis gultnes padziļināšanos. Nelielais gultnes dziļums, platums un kritums stipri ierobežoja ūdens caurplūdumu. Pavasarī pieplūstošais ūdens daudzums Aiviekstes augštecē 2 – 4 reizes pārsniedz ūdens caurplūduma iespējas. Tā rezultātā pavasaros Aiviekstes augštecē pieplūstošie ūdeņi tecēja nevis uz Daugavu, bet atpakaļ uz Lubānu, kas radīja lielus plūdus. Ūdeņiem bagātajos pavasaros ezers un applūdušie klāni veidoja kopīgu ūdenstilpni 600 km² lielā platībā. Tas ir vismaz 6 reizes lielāku par Lubānu tās dabiskajos krastos. Lai samazinātu applūšanu, pagājušajā gadsimtā Aiviekste tika padziļināta un iztaisnota, bet Lubāns iedambēts. Pēc Lubāna iedambēšanas liela daļa Lubānā ieplūstošo upju pa Meirānu kanālu, apejot Lubānu, tika ievadīti tieši Aiviekstē. Meirānu kanāls ir lielākais Baltijas valstīs. Tā dziļums pārsniedz 10m, bet platums – 80m. Aiviekstes iztekā ūdens pieplūdumu regulē ar slūžām.

Lubāna ezers ir lieliska aktīvās atpūtas, makšķerēšanas un ekotūrisma vieta. Ezera ūdeņos sastopamas tādas zivis kā ālanti, raudas, karpas, līņi, asari, karūsas, plauži u.c. Daudzveidīga arī augu valsts. Lubāna līdzenumā ir sastopami reti un aizsargājami augi – Baltijas dzegužpirkstīte, meža silpurene, pundurbērzs, mellenāju kārkls, kā arī daudzu citu augu sugu pārstāvji.

Ikvienam tūristam ir dota iespēja apskatīt un izbaudīt Lubāna mitraines liegumu – 800 metrus garu laipu klājienu Teirumnīku purvā, no pilskalna pavērot lieliskās ezera un klānu ainavas un citus objektus.

Putni_lubans gulbji lubans

Lubans_pavasariiIMGP2211Lubans_saulriets (1000 x 666) ligzda

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0