Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Maltas pagastā

Publicēts 04.10.2019

Paziņojums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0113; 7870 001 0131; 7870 001 0282; 7870 001 0281; 7870 001 0267; 7870 001 0135; 7870 001 0134; 7870 002 0110; 7870 002 0065; 7870 002 0047; 7870 003 1171; 7870 003 1259; 7870 003 2081 iznomāšanu Maltas pagastā

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 4. jūlija lēmumu ”Par 2014. gada 21. maija zemes nomas līguma Nr.24 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.16, 26 §), 2019. gada 20. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/806, nomā nodota zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0113 – 4,32 ha platībā, 7870 001 0131 – 1,4 ha platībā, 7870 001 0282 – 3,3 ha platībā, 7870 001 0281 – 3,9 ha platībā, 7870 001 0267 – 1,5 ha platībā, 7870 001 0135 – 4,1 ha platībā, 7870 001 0134 – 3,54 ha platībā, 7870 002 0110 – 1,32 ha platībā, 7870 002 0065 – 2,5 ha platībā, 7870 002 0047- 0,7 ha platībā, 7870 003 1171 – 1,0 ha platībā, 7870 003 1259 – 0,9 ha platībā, 7870 003 2081 – 1,5 ha platībā Līgums turpina 2014. gada 21. maijā noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 30. novembrim.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0113; 7870 001 0131; 7870 001 0282; 7870 001 0281; 7870 001 0267; 7870 001 0135; 7870 001 0134; 7870 002 0110; 7870 002 0065; 7870 002 0047; 7870 003 1171; 7870 003 1259; 7870 003 2081 atrodas Maltas pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Sertificētā vērtētāja noteiktā zemes nomas maksa zemes vienībai 7870 001 0113 – 122,00 EUR (bez PVN) gadā; 7870 001 0131– 45,00 EUR (bez PVN) gadā ; 7870 001 0282– 99,00 EUR (bez PVN) gadā ; 7870 001 0281– 120,00 EUR (bez PVN) gadā ; 7870 001 0267– 43,00 EUR (bez PVN) gadā ; 7870 001 0135– 127,00 EUR (bez PVN) gadā ; 7870 001 0134 – 109,00 EUR (bez PVN) gadā; 7870 002 0110 – 41,00 EUR (bez PVN) gadā; 7870 002 0065– 79,00 EUR (bez PVN) gadā ; 7870 002 0047– 28,00 EUR (bez PVN) gadā ; 7870 003 1171– 32,00 EUR (bez PVN) gadā ; 7870 003 1259 – 28,00 EUR (bez PVN) gadā; 7870 003 2081 – 52,79 EUR (bez PVN) gadā; iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – fiziska persona.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0